Woensdag vm cursus

16-sept les 1

les 1 bloemschik cursus

14-okt les 2

les 2 bloemschik cursus

11-nov les 3

les 3 bloemschik cursus

9-dec les 4

les 4 bloemschik cursus

27-jan les 5

les 5 bloemschik cursus

11 maart les 2

les 2

1 april les 3

les 3

29 april les 4

les 4

27 mei les 5

les 5

11 februari les 1

cursus bloemschikken woensdag ochtend 2015

10 september 2014 -les 1

cursus bloemschikken de eerste les

8 oktober 2014 -les 2

cursus bloemschikken

12 november 2014 -les 3

cursus bloemschikken

10 december 2014 les 4

cursus bloemschikken

14-01-2015 les-5

cursus bloemschikken